גינון-חוות הנוי גינון-קישוריות גינון-הדרכה וקורסים כתבות וטיפיםגינון-ספרות מקצועיתמידע כללי
 ןוגראה ירבח

יללכ עדימ

הטופיש םוחתב ,שאנומ רפכל הסינכה לומ ,ןורשה יסדרפ בלב תאצמנ ינטוב ןג -יונה תווח
.ןיפור תמוצמ החרזמ 'מ 800 -כ ,רפח קמע תירוזאה הצעומה לש
.תוברתו יונ יחמצל המגדה ןג ,םולקא ןג הבו םנוד 50 -כ חטש לע תערתשמ הווחה
םישמשמה
דועו יוסיכ יחמצ ,םיספטמ ,םיחיש ,םירגוב םיצע לש םינוש םינימ ןגב
.ירוביצהו יטרפה יונה ןגב

תייחמצ חותיפל הנחתכ ,ל"ז (ןיקריצ) רירפצ דוד לש ותמזוי ירפ ,1949 תנשב הדסונ הווחה
הווחה ןגב ולתשנו לבת תווצק לכמ ואבוה הלא םיחמצ .המגדהו םיחמצ יוביר תוברתו יונה
.יונה ןגב םדוקפתו ץראה יאנתל םתמאתה תניחבלו בקעמל

,בר יננג ירוטסיה ךרע לעב יונ יחמצל המגדה ןגל "יונה תווח" הכפה םינשה ךשמב
,ץראב תונושה תולתשמב וצפוהו ומלקוא ,לבת תווצק לכמ ואבוה הלא םיחמצ
.דבלב הז ןגל םידוחיי ףא םקלחו
,ידוחייו בושח ירוטסיה יננג ךרע ילעב םיקיתו םיחישו םיצע םויכ םיאצמנ ןגב
ץפוהו יוביר רמוח ףסאנ םהמש ץראב םינושארה םיטרפה תא םיווהמה הלא םיחישו םיצע
.ובש יחמצה סכנהו ןגה רומישל הבר תובישח תמייק ןכ-לעו ,ץראה יבחרב

חמצה תא ריכהל ןתינ ובש םוסק ןגל םוקמה תא הכפהו ונויער תא המשיי ל"ז ןימינב תור
תאו ותרוצ תא ,תוילילשה וא תויבויחה תוינטובה ויתונוכת תא ,ותורגבבו ותוחתפתהב
.ןגב ולש ישומישה דיקפתה
תוסחב יונה תווחב ומלקואש םינימ תואמב ץראב יונה תייחמצ הרשעתה םויה דעו זאמ
.םינגב וצפוהו תואלקחה דרשמב רקחמה להנמ
זכרמכ הווהמו ,ישיא ןפואב האנהלו תוננובתהל ,הדימלל ,רוקיבל רוביצה תושרל דמוע ןגה
.לארשיב ףונלו תוננגל ןוגראה לש יונהו ןוניגה ידומילל

לעופ זאמו תואלקחה דרשממ יונה תווח תא 1984 תנשב לביק לארשיב ףונלו תוננגל ןוגראה
.יונו ןוניג ידומלל ילארשי זכרמו ,יונו ןג יחמצל ץראב ידוחיי המגדה ןגכ ןגה רומישל


:םימייקתמ ןגב ,יונהו תוננגה תועוצקמל הדימל זכרמכ יונה תווח תשמשמ םויכ
.םירגובמל ןויע ימיו תויומלתשה ,םיסרוק -
.יונה תוננג תועוצקמב םידימלתל תוכרדה -
.דועו תוננג יבבוח ,ףונ ילכירדאו הקינטוב ישנא ,תונגרואמ תוצובק לש תוכרדה -
.ןגל םתמאתהו םיחמצ תריחבב םינג יננכתמלו תויושרל ,ןוניג ינלבקל ,םיננגל ץועיי תוריש -


,(4 שיבכ לע) ןיפור תמוצמ החרזמ 'מ 800 -כ
םקוממ ןגה
.שאנומ רפכל הסינכה לומ

15:00-08:00 תועשב 'ה - 'א םימיב םיחותפ םידומילה זכרמו ינטובה ןגה - ךתעידיל
.14:00-08:00 תועשב 'ו םויב
.שארמ םואיתב תונגרואמ תוצובק תכרדהל תורשפא תמייק

.דחא ךירדמב הוולת םיפתתשמ 25 דע הצובק לכ

רפח קמע ,יונה תווח - תבותכ
:םינופלט
09-8987023 :סקפ ,09-8988103
.ביבא-לתמ 871, 921 ,הינתנמ 26 'סמ סובוטואב םוקמל עיגהל ןתינ

ןגה לש רויס תפמ
 

איגוד קבלני גינון
מיצג-איגוד משתלות יצרניות
איגוד משתלות המכירה
איגוד חברות השקיה
איגוד מתכנני השקיה
איגוד גננים פרטיים
איגוד מנהלי מחלקות ואגפי גנים ונוף ברשויות
איגוד רכזי נוי בקיבוצים
.
ןוניגה תושדח
לקבלת חדשות
לחברי "מועדון הגינון"
בדואר אלקטרוני
המשרהל י/ץחל
.