גינון-שאלות ותשובות גינון-הדרכה וקורסים גינון-כתבות וטיפים גינון-חוות הנוי גינון-מידע כללי גינון-עמוד הבית
גינון-גופים ציבוריים גינון-ספרות מקצועית גינון-קישורים גינון-לוח מודעות ןוגראה ירבח
תיניס הירטסיו

םיינרפרפ: החפשמ
ןיס :אצומ


.ריהב קורי עבצב, הנתשמ םילעלע רפסמ ילעב, םיבכרומ םילעה,רישנ, ךרכנ ספטמ חמצ אוה הירטסיוה
.םיעזג רפסמל וא דחא בחר עזגל םתורגבב םיצעתמ םיגרתשמו םיכרכנ םיפנעה
,תועובש השולשכ תכשמנ, ביבאה תליחתב , םיהדמ ךליל לוגס עבצב תולוכשאב החירפה
. יתפיטק ריעש ירפה .רגוב חמצהשכ התמצועב המישרמ החירפה
.ןבלב חרופה ןז םייק

לודיג יאנת
הובג ריג זוחא תולעב תועקרקב, תוחולמ תועקרקל שיגר , תועקרק ןווגמל ינלבוס ,האלמ שמש
.לזרב רסוח בקע תוזורולכמ לובסי חמצה ליעפ ריג דחוימב
(רחא לזרב טליכ וא ןירטסיווקיס) לזרב ףיסוהל ןתינ ריעצ חמצל
.לזרב רסוח לש םינמיס םיעפומו הדימב
.םיקמעו ,הובגה רהה, רהה רוזא ,הלפש, ףוחה רושימב הליתשל םיאתמ
תוחתפתהה בצק חמצה תוססבתה רחאל, ינוניב דע יטיא לודיגה בצק תונושארה ויתונשב
.רתוי ריהמ הלידגהו
יחטש דיל ולתשלמ ענמיהל יאדכ ןכל םימילא םישרוש חתפמ ותורגבב חמצה
. בויב תורוניצ וא ףוציר
םיעצוממה םימשגה תויומכ ודריו הדימבו תודבכ תומדאב ותורגבב ,תינוניב םימ תכירצ
.היקשה תפסותל קוקז וניא רוזאב
. רידס ןפואב תוקשהל שי םיריעצ םיחמצ

ןגב שומיש
עויסל קוקז חמצהש רוכזל שי, תוריקו תוככס, תולוגרפ לע ספטמכ םיאתמ חמצה
.תונושארה ויתונשב הזיחא םוקמ ול םינתונה םיטוח תרזעב ,סופיטב הנווכהו
.ערתשמו לשלתשמ חמצכ ןוטב וא ןבא תומוח לעמ ולתשל ןתינ

 

 

קבלני גינון
מיצג-משתלות יצרניות
חברות השקיה
מתכנני השקיה
מנהלי מחלקות גנים
רכזי נוי בקיבוצים


ןוניגה תושדח
לקבלת חדשות
לחברי "מועדון הגינון"
בדואר אלקטרוני
המשרהל י/ץחל

לארשיב ףונו תוננגל ןוגרא©
03-9080234:סקפ , 03-9080235:לט ~ 49370 הוקת-חתפ 22 ריאמיחא אבא 'חר
email: info@gardening.org.il